หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสาคร อันทามา

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 089-9863634

 • thumbnail

  นายหนูกาย คำหวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 082-1518025

 • thumbnail

  นายอุดม ปักเคเต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-2058845

 • thumbnail

  นายสุเทพ โพธี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 093-0545883

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมชาย พคิณี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 089-0101679

 • thumbnail

  นายน้อย จันทอง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-1618543

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน ศรีวันทา

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นายณรงค์ศักดิ์ พรมสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 โทร 087-2462469

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ นึกกระโทก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 โทร 093-5198233

 • thumbnail

  นายชาตรี วาปีกัง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 โทร 084-7665275

 • thumbnail

  นายคมกฤช ดีระหาญ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 โทร 098-1829882

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน ศรีวันทา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 โทร 084-4630515

 • thumbnail

  นางสาวสมัย นิลรักษา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 โทร 081-9762940

 • thumbnail

  นายชูชาติ เทียบมาก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 โทร 087-8238289

 • thumbnail

  นางอำพร พินิจ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 โทร 093-7899710

 • thumbnail

  นางทองเจือ คมปัก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 โทร 092-3128921

 • thumbnail

  นายสมควร ซาอุรัมย์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 โทร 065-3358-295

 • thumbnail

  นายบุญมา หลงสิม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 โทร 083-3750-834

 • thumbnail

  นางสมหวัง ดวงขำ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 โทร 081-2656182

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางอิสสริยา จิตสุภาพ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-8953826

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 064-462-3215

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โทร 088-5802193

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 087-6113349

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร 062-1016985

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 062-1016985

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โทร 088-5802193

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ วิเศษสมบูรณ์

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุรัชวดี อาจหาญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร 064-2317669

 • thumbnail

  นายหรรษนันท์ แพงคูณ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวกันยา โนวิรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววิไลพร เก่งเดช

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ตรีตรอง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 061-5462363

 • thumbnail

  นายสุรวิทย์ มากะเต

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายพลากร พิมพิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  ส.อ.วัชระมิตร เทียนแก๊ด

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายพีรยุทธ สิทธิวงษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา โทร 061-0493886

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ปกิติกุลนรวัฒน์

  พนักงานขับรถยนต์ โทร 089-5789021

 • thumbnail

  นายธรรมนูญ อำพิมพ์

  คนสวน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 087-6113349

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ใจ หวานจิตร

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเตือนใจ คลังภูเขียว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร 080-3332339

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ แก้วกา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โทร 097-3355253

 • thumbnail

  นายสันติ แปวจันทึก

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 0864920415

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ชาญชัยรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายตะวัน ประทุมมี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 093-6191628

 • thumbnail

  ส.อ.ภัทรพงศ์ แสนปัดชา

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร 095-6013153

 • thumbnail

  นายโทวาท จันดีบุตร

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ ลีลาน้อย

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายประนอม เพชรเลิศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา โทร 062-1563561

 • thumbnail

  นายอภิสิทธ์ พฤกษา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 093-2464582

 • thumbnail

  นายสมคิด หมวกพิมาย

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 062-1016985

 • thumbnail

  นางสาวชนันธร โสภาลี

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทร 062-1950567

 • thumbnail

  นางสาวฐิติญากานต์ เสาวโร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

  ครูชำนาญการ โทร 085-7684574

 • thumbnail

  ว่าง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบัวลอง พายไธสง

  ครูชำนาญญการ โทร 086-0705369

 • thumbnail

  นางสาวณัฐพร เขียวนิล

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา ปัทเททานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ปลอยกระโทก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบังอร กลางชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวยุพา เอ้โถบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลัย ไต้สำโรง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางทองด้วง บุญกาง

  คนครัว โทร 085-2043997

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร 062-1016985

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ทองสุข

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร 086-367-2861

 • thumbnail

  นายพรชัย แสนปอพาน

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทร 087-2610332

 • thumbnail

  นางสาวสุธิดา นิมาลา

  คนงานทั่วไป โทร 098-1017954

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา มงคลเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 062-1016985

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์บุตดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร โทร 082-1573290

หนวยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวดวงใจ บุญมะณี

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ