หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา :
         เหตุที่ได้ชื่อ  “ไทยเจริญ”  เพราะเมื่อสมัยก่อนบ้านไทยเจริญเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งในตำบลปะคำ ต่อมาได้มีการอพยพของประชาชนจากท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคอีสานเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และได้รวมกันจัดตั้งเป็นตำบลโดยเรียกชื่อว่า “ ไทยเจริญ”  และต่อมาได้รับการยกสถานะจากสภาตำบลไทยเจริญ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล”  ในลำดับที่  889   ลงวันที่ 19  เดือน  มกราคม พ.ศ.2539
นับตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ด้วยดีตลอดมาถึงจะมีปัญหาและอุปสรรคบ้างก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  ได้ในระดับหนึ่งแม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม   ในเบื้องต้นได้ใช้ชั้นบนของที่ว่าการอำเภอปะคำ เป็นสำนักงานชั่วคราวต่อมาได้ขอใช้ศาลากลางหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ  หมู่ที่ 1  เป็นสำนักงานชั่วคราวอีกระยะหนึ่ง   จนกระทั้งได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญขึ้น  ใน ปี พ.ศ. 2542   จึงได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ปัจจุบันที่ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่ 7  ตำบลไทยเจริญ  (ป่าทุ่งไผ่)