หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin   ติดต่อหน่วยงาน

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 087-6113349

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ใจ หวานจิตร

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเตือนใจ คลังภูเขียว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โทร 080-3332339

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ แก้วกา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน โทร 097-3355253

 • thumbnail

  นายสันติ แปวจันทึก

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร 0864920415

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ ชาญชัยรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ