หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ทองสุข

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายพรชัย แสนปอพาน

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุธิดา นิมาลา

  คนงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนรวยการกองการศึกษา