หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 064-462-3215

 • thumbnail

  นายตะวัน ประทุมมี

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร 093-6191628

 • thumbnail

  ส.อ.ภัทรพงศ์ แสนปัดชา

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน โทร 095-6013153

 • thumbnail

  นายโทวาท จันดีบุตร

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายประนอม เพชรเลิศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา โทร 062-1563561

 • thumbnail

  นายอภิสิทธ์ พฤกษา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา โทร 093-2464582

 • thumbnail

  นายสมคิด หมวกพิมาย

  พนักงานจ้างทั่วไป