หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมชาย พคิณี

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 089-0101679

 • thumbnail

  นายน้อย จันทอง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-1618543

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน ศรีวันทา

  เลขานุการสภา อบต.

 • thumbnail

  นายณรงค์ศักดิ์ พรมสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 โทร 087-2462469

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ นึกกระโทก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 โทร 093-5198233

 • thumbnail

  นายชาตรี วาปีกัง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 โทร 084-7665275

 • thumbnail

  นายคมกฤช ดีระหาญ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 โทร 098-1829882

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน ศรีวันทา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 โทร 084-4630515

 • thumbnail

  นางสาวสมัย นิลรักษา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 โทร 081-9762940

 • thumbnail

  นายชูชาติ เทียบมาก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 โทร 087-8238289

 • thumbnail

  นางอำพร พินิจ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 โทร 093-7899710

 • thumbnail

  นางทองเจือ คมปัก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 โทร 092-3128921

 • thumbnail

  นายสมควร ซาอุรัมย์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 โทร 065-3358-295

 • thumbnail

  นายบุญมา หลงสิม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 โทร 083-3750-834

 • thumbnail

  นางสมหวัง ดวงขำ

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 โทร 081-2656182