หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร วานะติ

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายสมชาย พคิณี

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นางวารินทร์ ลาภเจริญ

  ส.อบต. หมู่ 1

 • thumbnail

  นางถวิล มุมทอง

  ส.อบต.หมู่2