ชื่อ - นามสกุล :นายสาคร อันทามา
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
Telephone :0899463634
Email :sakornantama@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล