หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โทร 088-5802193

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ วิเศษสมบูรณ์

  นักจัดการงานทั่วไป โทร 065 9261020

 • thumbnail

  นางสาวสุรัชวดี อาจหาญ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 064-2317669

 • thumbnail

  นายหรรษนันท์ แพงคูณ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวกันยา โนวิรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาววิไลพร เก่งเดช

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายมนตรี กลมเกลียว

  ภารโรง โทร 063-1068498

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ตรีตรอง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 061-5462363

 • thumbnail

  นายสุรวิทย์ มากะเต

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายพลากร พิมพิลา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพีรยุทธ สิทธิวงษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา โทร 061-0493886

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ปกิติกุลนรวัฒน์

  พนักงานขับรถยนต์ โทร 089-5789021

 • thumbnail

  นายธรรมนูญ อำพิมพ์

  คนสวน