หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin
up.php

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร วานะติ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายสมชาย พคิณี

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวสกาวเดือน ศรีวันทา

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางวารินทร์ ลาภเจริญ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

 • thumbnail

  นางถวิล มุมทอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 • thumbnail

  นายน้อย จันทอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 • thumbnail

  นายประเสริฐ เพียพยัคฆ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3

 • thumbnail

  นายณรงค์ศักดิ์ พรมสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3

 • thumbnail

  นายนิพนธ์ นึกกระโทก

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ บุญมี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

 • thumbnail

  นายชาตรี วาปีกัง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5

 • thumbnail

  นายจันดี พลชัยขา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5

 • thumbnail

  นายแสงดาว ชัยชนะ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

 • thumbnail

  นายบุญมี อุตรัตน์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

 • thumbnail

  นางทองจันทร์ แทนคร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

 • thumbnail

  นายธนาวุฒิ นารี

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ จาดนอก

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8

 • thumbnail

  นางสาวสมัย นิลรักษา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

 • thumbnail

  นายสัมพันธ์ เที่ยงธรรม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9

 • thumbnail

  นายบุตรดา พิบาล

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

 • thumbnail

  นายหัตถ์ พรมสุข

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ์ สุขใจ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

 • thumbnail

  นายวิทวัฒน์ นุ่มชัยภูมิ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11

 • thumbnail

  นายอภิศักดิ์ ทองอดิศัย

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12

 • thumbnail

  นายสมควร ซาอุรัมย์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12

 • thumbnail

  นายบุญมา หลงสิม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

 • thumbnail

  นายเวช เที่ยงธรรม

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14

 • thumbnail

  นายอุไร อำพิมพ์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14