หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสวาสดิ์ ดำนอก

กลุ่มบุคลากรหัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล