หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชนันธร โสภาลลี

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุมิตรา รุ่งเรืองศิลป์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบัวลอง พายไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศศราภรณ์ เหมือนสิงห์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา ปัทเททานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางธัญชนก ม่วงคะลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบังอร กลางชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวยุพา เอ้โถบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสิรินยา บุญมี

  คนครัว

 • thumbnail

  นางทองด้วง บุญกาง

  คนครัว

 • thumbnail

  นายพลากร พิมพิลา

  ภารโรง