หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin
up.php

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชนันธร โสภาลี

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุมิตรา รุ่งเรืองศิลป์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศศราภรณ์ เหมือนสิงห์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบัวลอง พายไธสง

  ครูชำนาญญการ

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา ปัทเททานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางธัญชนก ม่วงคะลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบังอร กลางชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวยุพา เอ้โถบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสิรินยา บุญมี

  คนครัว

 • thumbnail

  นางทองด้วง บุญกาง

  คนครัว

 • thumbnail

  นายพลากร พิมพิลา

  ภารโรง