หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 062-1016985

 • thumbnail

  นางสาวชนันธร โสภาลี

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โทร 062-1950567

 • thumbnail

  นางสาวฐิติญากานต์ เสาวโร

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

  ครูชำนาญการ โทร 085-7684574

 • thumbnail

  ว่าง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบัวลอง พายไธสง

  ครูชำนาญญการ โทร 086-0705369

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา ปัทเททานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวรจนา ปลอยกระโทก

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบังอร กลางชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวยุพา เอ้โถบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลัย ไต้สำโรง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางทองด้วง บุญกาง

  คนครัว โทร 085-2043997