หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร ขจรฟุ้ง

  นิติกร

 • thumbnail

  นางสาวปวีรา วงษ์ภักดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ วิเศษสมบูรณ์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวรพล อินทร์ศวร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ตรีตรอง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ จันทะเมนชัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 • thumbnail

  นายมนตรี กลมเกลียว

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายอุดม ปักเคเต

  คนสวน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐพร ลาภเจริญ

  พนักงานจ้าง

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ปกิติกุลนรวัฒน์

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายพีรยุทธ สิทธิวงษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา