หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin
up.php

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางพรรัตน์ ปัตเทนานัง

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง