หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางพรรัตน์ ปัตเทนานัง

  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร