หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin   ติดต่อหน่วยงาน

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางอิสสริยา จิตสุภาพ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 098-8953826

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 064-462-3215

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. โทร 088-5802193

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 087-6113349

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร 062-1016985

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร 062-1016985