หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin

Personnel

หนวยตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

    นายวิรัตน์ ทิพย์ภูจอม

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ โทร 064-462-3215

  • thumbnail

    นางสาวดวงใจ บุญมะณี

    นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ