หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
ไทยเจริญเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสาคร อันทามา

  องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายหนูกาย คำหวัน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประดิษฐ ปักเคเต

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายยุติธรรม ม่วงคะลา

  เลขานายกฯ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสมพร วานะติ

  ประธานสภา อบต.

 • thumbnail

  นายสมชาย พคิณี

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นางวารินทร์ ลาภเจริญ

  ส.อบต. หมู่ 1

 • thumbnail

  นางถวิล มุมทอง

  ส.อบต.หมู่2

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางพรรัตน์ ปัตเทนานัง

  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายสวาสดิ์ ดำนอก

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายวรพล อินทร์ศวร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชัยวัฒน์ วิเศษสมบูรณ์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ จันทะเมนชัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน

 • thumbnail

  นายมนตรี กลมเกลียว

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายอุดม ปักเคเต

  คนสวน

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ปกิติกุลนรวัฒน์

  พนักงานขับรถ

 • thumbnail

  นายพีรยุทธ สิทธิวงษ์

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

 • thumbnail

  นางสาวไพรินทร์ ตรีตรอง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐพร ลาภเจริญ

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางศิริวรรณ หมวกพิมาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสันติ แปวจันทึก

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นางเตือนใจ คลังภูเขียว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวจิราภรณ์ แก้วกา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวัลย์ บุญคง

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายตะวัน ประทุมมี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายประนอม เพชรเลิศ

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายณรงค์ เพชรกระโทก

  พนักงานจดมาตรน้ำ

 • thumbnail

  นายอภิสิทธ์ พฤกษา

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษา

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการผู้อำนวยการกองศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวชนันธร โสภาลลี

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางประไพศรี ฤทธิ์ไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุมิตรา รุ่งเรืองศิลป์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางบัวลอง พายไธสง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศศราภรณ์ เหมือนสิงห์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวบุปผา ปัทเททานัง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางธัญชนก ม่วงคะลา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบังอร กลางชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวยุพา เอ้โถบุตร

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสิรินยา บุญมี

  คนครัว

 • thumbnail

  นางทองด้วง บุญกาง

  คนครัว

 • thumbnail

  นายพลากร พิมพิลา

  ภารโรง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสมเกียรติ สมุติรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ ทองสุข

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายพรชัย แสนปอพาน

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวสุธิดา นิมาลา

  คนงาน

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนรวยการกองการศึกษา

กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางพรรัตน์ ปัตเทนานัง

  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์บุตดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร